Menu Zavrieť

Platba za ubytovanie za jún 2022

Pripomíname študentom, že podľa zmluvy o ubytovaní sú povinní
do 30. 05.2022 zrealizovať platbu za ubytovanie podľa platného cenníka.

Pri realizácii platby za ubytovanie je dôležité správne vyplniť nasledujúce údaje:
• číslo účtu/IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912
• kód banky/BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
• variabilný symbol: v MAISe /vpravo hore → Profil, variabilný symbol pre UBYTOVANIE/
• špecifický symbol: 1515
• správa pre prijímateľa/poznámka: meno a priezvisko ubytovaného študenta
• Ubytovaným, ktorých platby nebudú pripísané na náš účet do 31.05.2022 bude za každý deň omeškania účtovaná
zmluvná pokuta vo výške 0,20 €.
• V prípade nesprávne uvedených platobných údajov zo strany ubytovaného, ktoré spôsobujú problém identifikácie platby,
bude účtovaná zmluvná pokuta 5 €.


Ing.Peter Olexa
vedúci ŠD Jedlíkova