Menu Zavrieť

Ubytovanie v ŠD R7

Internát Rampová 7 je internátom pre študentov Leteckej fakulty. Umiestnenie internátu je v časti Džungľa, čo je v blízkosti obchodného komplexu TESCO Extra. Štandardná izba internátu je delená na dve bunky, ku ktorým patria sociálne zariadenia a malá kuchynka s chladničkou. Každá bunka je dimenzovaná pre dvoch študentov (štyria študenti na izbu), pričom každý z ubytovaných študentov má k dispozícií posteľ, nočný stolík, poličku, skrinku s policami a pracovní stôl. Na internátoch pôsobí pod záštitou Študentskej rady študentský klub – PCKlub. Možnosti aktívneho využívania voľného času podporuje Študentská rada, ktorá spolu s PCKlubom organizuje veľké množstvo spoločenských a športových podujatí. K týmto ich aktivitám možno pripočítať aj 24 hodín denne otvorenú práčovňu, kino, posilňovňu, študovňu či stolnotenisovú miestnosť – všetko prístupne a areáli internátu.

Pokyny k ubytovaniu

Všetky informácie k platbám na nasledujúci kvartál sú vždy priebežne zverejňované na stránke ŠD R7. Študenti sú povinní sledovať oznamy uverejňované študentskou radou a riadiť sa aktuálnymi inštrukciami. Ak študent nezaplatí poplatok do stanoveného termínu, za každý deň omeškania platby mu je účtovaný poplatok, ktorého výška je uvedená v príslušných zápisniciach ŠR R7.

Stiahnuteľné súbory

Ubytovacie oddelenie

Pondelok08:00-12:00
13:00-14:00
Utorok08:00-12:00
13:00-14:00
Streda08:00-12:00
13:00-14:00
Štvrtok08:00-12:00
13:00-14:00
Piatok08:00-12:00

Sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok

Je povinnosťou každého ubytovaného študenta. Prečítať si ubytovací poriadok a zmluvu, pričom svojím podpisom pri ubytovaní sa zaväzuje k ich dodržiavaniu. V prípade, že študent poruší zmluvu, alebo pravidlá stanovené v ubytovacom poriadku ŠD R7, sankcie sú následovné:

a) Písomné napomenutie – 25 €
b) Podmienečné zrušenie ubytovania v ŠD – 35 €
c) Zrušenie ubytovania v ŠD – 50 €

Krátkodobé ubytovanie

V ŠD R7 je možné krátkodobé ubytovanie v študentských izbách. Ceny pre tento druh ubytovania sú nasledovné:

 • pre študentov TUKE – (viď aktuálny cenník)
 • študentská izba s vyšším štandardom
  • 18 €/ noc + 1,50 € (miestny poplatok)
 • hosťovská izba
  • dvojlôžková izba v bunke (1 osoba)
   (viď aktuálny cenník)
  • dvojlôžková izba v bunke (2 osoby)(viď aktuálny cenník)
  • bunka s 2 izbami (1 osoba)
   (viď aktuálny cenník)

Zopár informácií

Pri vstupe do ŠD R7 je študent povinný legitimovať sa na vrátnici preukazom študenta ISIC, prípadne ubytovacím preukazom.

Návštevné hodiny v ŠD R7 sú od 8.00 hod. do 22.00 hod.

Na vnútorných bunkách izieb je zakázané inštalovať zámky a zamykať sa.

Na pokyn vedenia Študentských domovov a jedální TUKE je prísne zakázané fajčiť v priestoroch ŠD R7.

Členské do občianského združenia

Členstvom v OZ študent získava možnosť pripojenia do internátnej siete, možnosť využívať posilňovňu, boxovňu, práčovňu a iné služby na internáte R7. Platbu za zimný semester 2024/2025 je potrebné zrealizovať najneskôr do xx.xx.2024. Výška členského je 27 eur.

Predčasné ukončenie ubytovania

Študentom, ktorí plánujú zo ŠD odísť skôr, ako majú podpísanú zmluvu (Zmluva o ubytovaní, bod č.2 – predčasné ukončenie ubytovania) je účtovaná sankcia 30€ za každý mesiac, o ktorý je skrátená doba ubytovania. Tento poplatok je potrebné uhradiť na účet pre sankcie a iné poplatky: SK25 8180 0000 0070 0008 4912.

V prípade ukončenia štúdia je nutné doniesť potvrdenie o ukončení štúdia. Platby za ubytovanie aj sankcie za predčasné ukončenie ubytovania musia byť uhradené včas, t.j. 7 dní pred odchodom zo ŠD (v MAISe-platby za ubytovanie, doklad o zrealizovaní platby predložiť na ubytovacom oddelení).

Postup pri odchode z ŠD

Pri odchode z ŠD je potrebné:

 • mať zrealizovanú platbu za ubytovanie v MAISe
 • predložiť doklad o zaplatení sankcie za predčasné ukončenie ubytovania (uhradiť aspoň 7 dní pred odchodom)
 • doniesť vyplnenú odchodku (vyzdvinúť na ubytovacom oddelení)
 • podpisy spolubývajúcich
 • pečiatku a podpis chodbového výboru na poschodí
 • podpis upratovačky – podpíše pri odovzdaní upratanej izby
 • odovzdať kľúč s visačkou, posteľné prádlo, (ubytovací preukaz)