Menu Zavrieť

Stanovy študentskej polície

ŠTATÚT ŠTUDENTSKEJ POLÍCIE

Článok 1

Základné ustanovenia

1. Študentská polícia je klubom Študentskej rady LF Technickej univerzity v Košiciach, Rampová 7, 041 21, Košice (Ďalej len ŠR R7)

2. Študentská polícia za svoju činnosť zodpovedá ŠR R7.

3. Názov študentskej polície znie: Študentská polícia Rampovej 7 (Ďalej len ŠP R7).

4. Štatút Študentskej polície vychádza a riadi sa štatútom ŠR R7.

Článok 2

Členstvo v Študentskej polícii R7

1. Členom Študentskej polície môže byť každý študent ubytovaný v Študentskom domove na Rampovej 7 v Košiciach (Ďalej len ŠD R7), ktorý súhlasí s programom a štatútom ŠR R7 a následne aj so stanovami ŠP R7 a bude sa podľa svojich schopností a možností podieľať na činnosti ŠP R7 a ŠR R7.

2. Vznik členstva sa potvrdí vydaním preukazu ŠP R7.

Článok 3

Práva a povinnosti členov Študentskej polície R7

Člen má právo:

1. Podávať návrhy a podnety predsedovi ŠP, žiadať o ich vybavenie, vysvetlenie postupov a rozhodnutí.

Povinnosti člena:

2. zúčastňovať sa na činnosti ŠP R7,

3. zúčastňovať sa na rokovaniach ŠP R7,

4. riadne vykonávať funkciu a úlohy, ktorými bol poverený a ktoré prijal,

5. vedome neohrozovať záujmy ŠP R7.

6. Člen ŠP R7 počas svojej prítomnosti v ŠDR7 , dbá na dodržiavanie ubytovacieho poriadku počas i mimo služby.

7. Pri porušovaní ubytovacieho poriadku ŠD R7 študentom je člen ŠP R7 povinný tohto študenta upozorniť na danú skutočnosť.

8. Pri druhom porušení alebo ignorovaní pokynov člena ŠP R7 môže zadržať študentovi preukaz študenta – ISIC a poznačiť danú skutočnosť do knihy študentskej polície (ďalej len KŠP) umiestnenej na vrátnici.

9. Člen ŠP R7 má právo požiadať o preukázanie sa preukazom študenta – ISIC v priestore ŠD R7, v prípade potreby zadržať ISIC.

10. Pri fyzickom napadnutí člena ŠP R7 osobou ubytovanou v ŠD R7, bude dotyčná osoba vylúčená zo ŠD R7 a bude sa to riešiť aj na úrovni školy, pri slovnom napadnutí člena ŠP bude dotyčná osoba predvolaná pred ŠR R7.

11. Služby ŠP R7:

a) Služba na vrátnici začína o 22:00 hod. a končí o 01:00 hod. , v prípade potreby určí dĺžku trvania služby predseda ŠP R7.

b) Členovia ŠP R7 počas služby sú nápomocní službukonajúcemu vrátnikovi (kontrolovať prichádzajúcich študentov, preukazy študenta – ISIC, dbať o dodržiavanie ubytovacieho poriadku a nočného kľudu).

c) Členovia ŠP R7 vykonávajú obchôdzku ŠD R7 minimálne jedenkrát za hodinu.

d) Na konci služby zapíšu priebeh služby do KŠP.

e) Členovia ŠP R7 počas služby nosia tričko ŠP R7 a viditeľne pripnutý preukaz ŠP R7.

12. V prípade, že si člen ŠP R7 nebude plniť svoje povinnosti, bude vylúčený zo ŠP R7 a stráca nárok na výhody člena ŠP R7 a doplatí bytné za daný mesiac, kedy bol zo ŠP R7 vylúčený.

13. V prípade porušenia ubytovacieho poriadku členom ŠP R7, bude tento člen riadne predvolaný pred ŠR R7, kde sa toto porušenie bude prešetrovať a budú vyvodené následky.

14. Pri nedodržiavaní štatútu ŠR R7, stanov ŠP R7 a ubytovacieho poriadku študentmi sú členovia ŠP R7 povinný zapísať tieto porušenia do knihy študentskej polície (KŠP), ktoré sú kontrolované predsedom ŠP R7, vedúcou ubytovacieho oddelenia R7, alebo členom ŠR R7.

15.Na základe zápisu do KŠP sa udeľujú jednotlivé postihy zapísaním študentom. Jednotlivé postihy sa riadia pravidlami postihov za nedodržanie ubytovacieho poriadku a stanov jednotlivých klubov. Viď. príloha 1.

Článok 4

Zánik členstva v Študentskej polícii R7

členstvo zaniká:

1. zánikom ŠR R7 a tým následne aj ŠP R7,

2. zrušením členstva hrubým porušením štatútu ŠR R7 a stanovami ŠP R7,

3. vzdaním sa členstva.

4. O zrušení členstva rozhoduje predsedníctvo ŠR R7.

Článok 5

Orgány Študentskej polície R7

1. Predsedom ŠP R7 je člen ŠP R7, ktorého si volia ostatní členovia ŠP R7 spomedzi seba. Voľbami musí byť splnená podmienka, že za hlasuje minimálne 70% prítomných členov ŠP R7. Pri voľbách rozhoduje správanie a konanie člena v predchádzajúcich rokoch.

2. Volebné obdobie predsedu ŠP R7 je jeden rok.

3. Predseda ŠP R7 je povinný po každom zasadnutí ŠP R7 vypracovať správu a predložiť ju ŠR R7.

4. Verejné výberové konanie na člena ŠP R7 vyhlasuje predseda ŠR R7 a pozostáva z 2 častí:

a) dotazníka, ktorý je uchádzač o členstvo v klube povinný vyplniť,

b) ústneho pohovoru s predsedníctvom ŠR R7.

5. Predseda ŠR R7 je do 15 pracovných dní povinný vypracovať správu o priebehu výberového konania s odôvodnením rozhodnutia pre vybraných nových ťlenov a túto správu archivovať.

6. Do ukončenia funkčného obdobia pôvodného predsedu musí byť vykonaná voľba nového predsedu ŠP R7.

7. Odvolať predsedu ŠP R7 môže ŠR R7 na základe návrhu minimálne 70% členov ŠP R7, na základe neplnenia si svojich povinností alebo porušenia stanov ŠP R7, prípadne hrubého porušenia ubytovacieho poriadku.

8. V prípade odvolania predsedu ŠP R7 zvolia členovia ŠP R7 spomedzi seba nového predsedu.

9. Počty členov klubu sa riadia zásadou nezneužívania výhod vyplývajúcich z členstva v klube.

Článok 6

Zánik Študentskej polície R7

1. ŠP zaniká rozhodnutím minimálne 70% členov ŠP R7,

2. rozhodnutím ŠR R7.