Stanovy Å P R7
30.10.2009 (/puskas.tomas)

pozn.: CHODBOVICA - s ňou súvisiace povolenie ale aj obmedzenia a zodpovednosÅ¥ nájdete v časti Študentská rada.

 

 

 

ŠTATÚT ŠTUDENTSKEJ POLÍCIE

 

ÄŒlánok 1

Základné ustanovenia

1. Študentská polícia je klubom Študentskej rady LF Technickej univerzity v Košiciach, Rampová 7, 041 21, Košice (ďalej len ŠR R7)

2. Študentská polícia za svoju činnosÅ¥ zodpovedá ŠR R7.

3. Názov študentskej polície znie: Študentská polícia Rampovej 7 (ďalej len ŠP R7).

4. Štatút Študentskej polície vychádza a riadi sa štatútom ŠR R7.

 

ÄŒlánok 2

ÄŒlenstvo v Študentskej polícii R7

1. ÄŒlenom Študentskej polície môže byÅ¥ každý študent ubytovaný v Študentskom domove na Rampovej 7 v Košiciach (ďalej len ŠD R7), ktorý súhlasí s programom a štatútom ŠR R7 a následne aj so stanovami ŠP R7 a bude sa podľa svojich schopností a možností podieľaÅ¥ na činnosti ŠP R7 a ŠR R7.

2. Vznik členstva sa potvrdí vydaním preukazu ŠP R7.

 

ÄŒlánok 3

Práva a povinnosti členov Študentskej polície R7

ÄŒlen má právo:

1. PodávaÅ¥ návrhy a podnety predsedovi ŠP, žiadaÅ¥ o ich vybavenie, vysvetlenie postupov a rozhodnutí.

Povinnosti člena:

2. zúčastňovaÅ¥ sa na činnosti ŠP R7,

3. zúčastňovaÅ¥ sa na rokovaniach ŠP R7,

4. riadne vykonávaÅ¥ funkciu a úlohy, ktorými bol poverený a ktoré prijal,

5. vedome neohrozovaÅ¥ záujmy ŠP R7.

6. ÄŒlen ŠP R7 počas svojej prítomnosti v ŠDR7 , dbá na dodržiavanie ubytovacieho poriadku počas i mimo služby.

7. Pri porušovaní ubytovacieho poriadku ŠD R7 študentom je člen ŠP R7 povinný tohto študenta upozorniÅ¥ na danú skutočnosÅ¥.

8. Pri druhom porušení alebo ignorovaní pokynov člena ŠP R7 môže zadržaÅ¥ študentovi preukaz študenta - ISIC a poznačiÅ¥ danú skutočnosÅ¥ do knihy študentskej polície (ďalej len KŠP) umiestnenej na vrátnici.

9. ÄŒlen ŠP R7 má právo požiadaÅ¥ o preukázanie sa preukazom študenta - ISIC v priestore ŠD R7, v prípade potreby zadržaÅ¥ ISIC.

10. Pri fyzickom napadnutí člena ŠP R7 osobou ubytovanou v ŠD R7, bude dotyčná osoba vylúčená zo ŠD R7 a bude sa to riešiÅ¥ aj na úrovni školy, pri slovnom napadnutí člena ŠP bude dotyčná osoba predvolaná pred ŠR R7.

11. Služby ŠP R7:

a) Služba na vrátnici začína o 22:00 hod. a končí o 01:00 hod. , v prípade potreby určí dĺžku trvania služby predseda ŠP R7.

b) ÄŒlenovia ŠP R7 počas služby sú nápomocní službukonajúcemu vrátnikovi (kontrolovaÅ¥ prichádzajúcich študentov, preukazy študenta - ISIC, dbaÅ¥ o dodržiavanie ubytovacieho poriadku a nočného kľudu).

c) ÄŒlenovia ŠP R7 vykonávajú obchôdzku ŠD minimálne jedenkrát za hodinu.

d) Na konci služby zapíšu priebeh služby do KŠP.

e) ÄŒlenovia ŠP R7 počas služby nosia tričko ŠP R7 a viditeľne pripnutý preukaz ŠP R7.

12. V prípade, že si člen ŠP nebude plniÅ¥ svoje povinnosti, bude vylúčený zo ŠP R7 a stráca nárok na výhody člena ŠP R7 a doplatí bytné za daný mesiac, kedy bol zo ŠP R7 vylúčený.

13. V prípade porušenia ubytovacieho poriadku členom ŠP R7, bude tento člen riadne predvolaný pred ŠR R7, kde sa toto porušenie bude prešetrovaÅ¥ a budú vyvodené následky.

14. Pri nedodržiavaní štatútu ŠR R7, stanov ŠP R7 a ubytovacieho poriadku študentmi sú členovia ŠP R7 povinný zapísaÅ¥ tieto porušenia do knihy študentskej polície (KŠP), ktoré sú kontrolované predsedom ŠP R7, vedúcu ubytovacieho oddelenia R7, alebo členom ŠR R7.

15.Na základe zápisu do KŠP sa udeľujú jednotlivé postihy zapísaním študentom. Jednotlivé postihy sa riadia pravidlami postihov za nedodržanie ubytovacieho poriadku a stanov jednotlivých klubov. Viď príloha 1

 

ÄŒlánok 4

Zánik členstva v Študentskej polícii R7

ÄŒlenstvo zaniká:

1. zánikom ŠR R7 a tým následne aj ŠP R7,

2. zrušením členstva hrubým porušením štatútu ŠR R7 a stanovami ŠP R7,

3. vzdaním sa členstva.

4. O zrušení členstva sa rozhoduje predsedníctvo ŠR R7.

ÄŒlánok 5

Orgány Študentskej polície R7

1. Predsedom ŠP R7 je člen ŠP R7, ktorého si volia ostatní členovia ŠP R7 spomedzi seba. Voľbami musí byÅ¥ splnená podmienka, že za hlasuje minimálne 70% prítomných členov ŠP R7. Pri voľbách rozhoduje správanie a konanie člena v predchádzajúcich rokoch.

2. Volebné obdobie predsedu ŠP R7 je jeden rok.

3. Predseda ŠP R7 je povinný po každom zasadnutí ŠP R7 vypracovaÅ¥ správu a predložiÅ¥ ju ŠR R7.

4. Verejné výberové konanie na člena ŠP R7 vyhlasuje predseda ŠR R7 a pozostáva z 2 častí:

a) dotazníka, ktorý je uchádzač o členstvo v klube povinný vyplniÅ¥,

b) ústneho pohovoru s predsedníctvom ŠR R7.

5. Predseda ŠR R7 je do 15 pracovných dní povinné vypracovaÅ¥ správu o priebehu výberového konania s odôvodnením rozhodnutia pre vybraných nových členov a túto správu archivovaÅ¥.

6. Do ukončenia funkčného obdobia pôvodného predsedu musí byÅ¥ vykonaná voľba nového predsedu ŠP R7.

7. OdvolaÅ¥ predsedu ŠP R7 môže ŠR R7 na základe návrhu minimálne 70% členov ŠP R7, na základe neplnenia si svojich povinností alebo porušenia stanov ŠP R7, prípadne hrubého porušenia ubytovacieho poriadku.

8. V prípade odvolania predsedu ŠP R7 zvolia členovia ŠP R7 spomedzi seba nového predsedu.

9. Počty členov klubu sa riadia zásadou nezneužívania výhod vyplývajúcich z členstva v klube.

 

ÄŒlánok 6

Zánik Študentskej polície R7

1. ŠP zaniká rozhodnutím minimálne 70% členov ŠP R7,

2. rozhodnutím ŠR R7.

Prílohy:

1.   Jednotlivé postihy za nedodržanie ubytovacieho poriadku a stanov jednotlivých klubov.

 

Kurzový lístok:
zo dňa 2022-10-06, 1 EUR =
USUSD:0.986
CZCZK:24.479
GBGBP:0.87583
HUHUF:422.59
PLPLN:4.8505
Štatistiky návštev:
Celkom: 1064901
Tento mesiac: 243
Tento týždeň: 175
Dnes: 14