Stanovy PC Klubu Å D R7
28.11.2009 (/)

Prevádzkový poriadok siete

1. Pre účely tohto prevádzkového poriadku sa vymedzujú nasledovné pojmy:

         a) sieÅ¥ou sa rozumie počítačová sieÅ¥ vybudovaná v rámci ŠD Rampovej 7 - vrátane jej technických a softvérových prostriedkov (pohyblivá a pevná kabeláž, zásuvky, lišty, switch-e atď.).

         b) serverom sa rozumie počítač umiestnený v sieti, ktorého sieÅ¥ové prostriedky sú k dispozícii používateľom siete, a ktorý je plne spravovaný administrátormi.

         c) používateľom sa rozumie každý, kto je oprávnený využívaÅ¥ prostriedky siete (prostredníctvom pevného pripojenia do siete alebo používateľského účtu (www, email na serveri).

 

2. Používateľ nesie plnú zodpovednosÅ¥ za každú činnosÅ¥ vyvíjanú z jeho počítača v sieti

 

3. Používateľ má právo:

         a) v prípade poruchy v súvislosti so sieÅ¥ou oboznámiÅ¥ administrátorov v úradných hodinách a žiadaÅ¥ nápravu

         b)požadovaÅ¥ zmenu názvu počítača.

         c) vznášaÅ¥ na administrátorov otázky súvisiace s prevádzkou siete.

         d)  byÅ¥ informovaný o dôvodoch výpadku alebo odstávky siete.

 

4. Používateľ nesmie:

         a) zmeniÅ¥ meno počítača na iné ako je uvedené na žiadosti o pripojenie počítača do siete.

         b) zmeniÅ¥ IP adresu pridelenú administrátormi, alebo použivaÅ¥ statickú IP adrersu

         c) vykonávaÅ¥ zásahy do inštalácie siete alebo pripájaÅ¥ zariadenia, ktoré nie sú schválené administrátormi (router/wifi router) (s odvolaním na § 8 ods. 3 písm. j ubytovacieho poriadku Technickej Univerzity v Košiciach ).

         d) poškodzovaÅ¥ akékoľvek súčasti počítačovej siete (s odvolaním na § 8 ods. 3 písm. j ubytovacieho poriadku Technickej Univerzity v Košiciach )

         e) Užívateľ je povinný udržiavaÅ¥ objem prenesených dát pod stanovenou hranicou a nepreÅ¥ažovaÅ¥ zbytočne sieÅ¥.

         f) svojím konaním na sieti obmedzovaÅ¥ alebo obÅ¥ažovaÅ¥ ostatných používateľov.

         g) vyvíjaÅ¥ činnosÅ¥ alebo šíriÅ¥ údaje, ktoré by mohli viesÅ¥ k trestnému stíhaniu.(s dôsledkami uvedenými v § 7 ods. 4 písm. b ubytovacieho poriadku Technickej Univerzity v Košiciach )

         h) akýmkoľvek spôsobom získavaÅ¥ údaje od ostatných používateľov, ktoré oni sami neposkytujú.

         i) používaÅ¥ alebo šíriÅ¥ softvér, ktorý môže spôsobiÅ¥ poškodenie siete, počítača pripojeného do siete alebo jeho dát.

         j) používaÅ¥ alebo šíriÅ¥ softvér, ktorý nejakým spôsobom narušuje bezpečnosÅ¥ a súkromie iného používateľa.

         k) používaÅ¥ sieÅ¥ na komerčné účely alebo šíriÅ¥ informácie reklamného charakteru.

         l)Užívateľ nesmie používaÅ¥ a šíriÅ¥ nelegálny softvér.

         m) Užívateľ sa nesmie pripájat k počitačovej siete pokial nieje členom OZ a nema regulerne              schvále pripojenie internetu (tj. podpísaním pripájacích zmluv OZ a dodatku k internetu             a naslednou registraciou administratora 

 

5. Používateľ je povinný:

         a) riadiÅ¥ sa oznamami uverejnenými na www serveri www.internatr7.sk v časti Novinky a oznamy.

         b) nahradiÅ¥ v plnom rozsahu škody, ktoré spôsobil svojím konaním na majetku, tvoriacom sieÅ¥.

         c) v odôvodnených prípadoch umožniÅ¥ prístup do miestnosti s počítačom, alebo so sieÅ¥ovou kabelážou administrátorom.

         d) vopred informovaÅ¥ administrátorov na zmenu údajov zadaných na žiadosti o internet(napr. Zmena MAC adresy sieÅ¥. karty/zmena sieÅ¥. karty/, PresÅ¥ahovanie na inú izbu... atď.)

 

6. SieÅ¥ová aktivita používateľov na sieti je monitorovaná a môže byÅ¥ zaznamenávaná za účelom ochrany siete a použitá ako dôkaz porušenia tohto prevádzkového poriadku.

 

7. Administrátori a Študentská rada ŠD Rampová 7 si vyhradzujú právo na zaslanie hromadnej elektronickej pošty používateľom siete na ŠD Rampová 7.

 

8. Používateľ svojím podpisom na žiadosti vyjadruje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a v prípade porušenia pravidiel PPS aj so zverejnením na našej web stránke.

 

9. V prípade porušenia niektorého z uvedených bodov prevádzkového poriadku bude používateľ potrestaný podľa závažnosti porušenia jednou z nasledovných sankcií alebo trestov resp. ich kombináciou:

         a) zablokovanie používateľského účtu na serveri.

         b) odpojenie používateľského počítača od siete po dobu 1 týždňa.

         c) odpojenie používateľského počítača od siete po dobu 1 mesiaca.

         d) trvalé odpojenie používateľa od siete vrátane straty všetkých práv používateľa.

         e) pri poškodzovaní majetku spravovaného PC klubom odrátanie určitého počtu ubytovacích bodov podľa závažnosti škody(s odvolaním na §8 ods. 3. písm. c ubytovacieho poriadku Technickej Univerzity v Košiciach )

         f) disciplinárne konanie na úrovni študentskej rady ŠD Rampová 7.

         g) disciplinárne konanie na úrovni príslušnej fakulty TU

         h) Odrátaním určitého počtu ubytovacích bodov za neopravnene pripojenie k PC sieti ktore              nebolo schválene administratorom R7

 

10. V odôvodnených prípadoch môžu administrátori zmierniÅ¥ trest, alebo sankciu na podmienečnú, sankciu alebo trest odpustiÅ¥ alebo s výnimkou trestov d. až g. zmeniÅ¥ charakter sankcie alebo trestu po dohode s potrestaným.

 

11. Administrátori si vyhradzujú právo posudzovaÅ¥ porušenie prevádzkového poriadku siete individuálne avšak sankcie budú udelené až po schválení ŠR R7.

 

12. Administrátori nepreberajú zodpovednosÅ¥ za škody spôsobené nefunkčnosÅ¥ou siete, jej časti resp. niektorej sieÅ¥ovej služby.

 

13. Administrátori si vyhradzujú právo na zmenu prevádzkového poriadku siete

 

                                                                                                          PC Klub Rampová 7

Postihy porušovania stanov PC-klubu
21.11.2011 (/SRR7)

 

 

 

V prípade porušenia niektorého z uvedených bodov prevádzkového poriadku bude používateľ potrestaný podľa závažnosti porušenia jednou z nasledovných sankcií alebo trestov resp. ich kombináciou:

a) zablokovanie používateľského účtu na serveri.

b) odpojenie používateľského počítača od siete po dobu 1 týždňa.

c) odpojenie používateľského počítača od siete po dobu 1 mesiaca.

d) trvalé odpojenie používateľa od siete vrátane straty všetkých práv používateľa.

 

e) udelenie výchovného príspevku podľa sadzobníka ŠR R7

f) disciplinárne konanie na úrovni študentskej rady ŠD Rampová 7.

g) disciplinárne konanie na úrovni príslušnej fakulty TU

Kurzový lístok:
zo dňa 2022-10-06, 1 EUR =
USUSD:0.986
CZCZK:24.479
GBGBP:0.87583
HUHUF:422.59
PLPLN:4.8505
Štatistiky návštev:
Celkom: 1064904
Tento mesiac: 246
Tento týždeň: 178
Dnes: 17