Stanovy PC Klubu ŠD R7
28.11.2009 (/)

Prevádzkový poriadok siete

1. Pre účely tohto prevádzkového poriadku sa vymedzujú nasledovné pojmy:

         a) sieťou sa rozumie počítačová sieť vybudovaná v rámci ŠD Rampovej 7 - vrátane jej technických a softvérových prostriedkov (pohyblivá a pevná kabeláž, zásuvky, lišty, switch-e atď.).

         b) serverom sa rozumie počítač umiestnený v sieti, ktorého sieťové prostriedky sú k dispozícii používateľom siete, a ktorý je plne spravovaný administrátormi.

         c) používateľom sa rozumie každý, kto je oprávnený využívať prostriedky siete (prostredníctvom pevného pripojenia do siete alebo používateľského účtu (www, email na serveri).

 

2. Používateľ nesie plnú zodpovednosť za každú činnosť vyvíjanú z jeho počítača v sieti

 

3. Používateľ má právo:

         a) v prípade poruchy v súvislosti so sieťou oboznámiť administrátorov v úradných hodinách a žiadať nápravu

         b)požadovať zmenu názvu počítača.

         c) vznášať na administrátorov otázky súvisiace s prevádzkou siete.

         d)  byť informovaný o dôvodoch výpadku alebo odstávky siete.

 

4. Používateľ nesmie:

         a) zmeniť meno počítača na iné ako je uvedené na žiadosti o pripojenie počítača do siete.

         b) zmeniť IP adresu pridelenú administrátormi, alebo použivať statickú IP adrersu

         c) vykonávať zásahy do inštalácie siete alebo pripájať zariadenia, ktoré nie sú schválené administrátormi (router/wifi router) (s odvolaním na § 8 ods. 3 písm. j ubytovacieho poriadku Technickej Univerzity v Košiciach ).

         d) poškodzovať akékoľvek súčasti počítačovej siete (s odvolaním na § 8 ods. 3 písm. j ubytovacieho poriadku Technickej Univerzity v Košiciach )

         e) Užívateľ je povinný udržiavať objem prenesených dát pod stanovenou hranicou a nepreťažovať zbytočne sieť.

         f) svojím konaním na sieti obmedzovať alebo obťažovať ostatných používateľov.

         g) vyvíjať činnosť alebo šíriť údaje, ktoré by mohli viesť k trestnému stíhaniu.(s dôsledkami uvedenými v § 7 ods. 4 písm. b ubytovacieho poriadku Technickej Univerzity v Košiciach )

         h) akýmkoľvek spôsobom získavať údaje od ostatných používateľov, ktoré oni sami neposkytujú.

         i) používať alebo šíriť softvér, ktorý môže spôsobiť poškodenie siete, počítača pripojeného do siete alebo jeho dát.

         j) používať alebo šíriť softvér, ktorý nejakým spôsobom narušuje bezpečnosť a súkromie iného používateľa.

         k) používať sieť na komerčné účely alebo šíriť informácie reklamného charakteru.

         l)Užívateľ nesmie používať a šíriť nelegálny softvér.

         m) Užívateľ sa nesmie pripájat k počitačovej siete pokial nieje členom OZ a nema regulerne              schvále pripojenie internetu (tj. podpísaním pripájacích zmluv OZ a dodatku k internetu             a naslednou registraciou administratora 

 

5. Používateľ je povinný:

         a) riadiť sa oznamami uverejnenými na www serveri www.internatr7.sk v časti Novinky a oznamy.

         b) nahradiť v plnom rozsahu škody, ktoré spôsobil svojím konaním na majetku, tvoriacom sieť.

         c) v odôvodnených prípadoch umožniť prístup do miestnosti s počítačom, alebo so sieťovou kabelážou administrátorom.

         d) vopred informovať administrátorov na zmenu údajov zadaných na žiadosti o internet(napr. Zmena MAC adresy sieť. karty/zmena sieť. karty/, Presťahovanie na inú izbu... atď.)

 

6. Sieťová aktivita používateľov na sieti je monitorovaná a môže byť zaznamenávaná za účelom ochrany siete a použitá ako dôkaz porušenia tohto prevádzkového poriadku.

 

7. Administrátori a Študentská rada ŠD Rampová 7 si vyhradzujú právo na zaslanie hromadnej elektronickej pošty používateľom siete na ŠD Rampová 7.

 

8. Používateľ svojím podpisom na žiadosti vyjadruje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a v prípade porušenia pravidiel PPS aj so zverejnením na našej web stránke.

 

9. V prípade porušenia niektorého z uvedených bodov prevádzkového poriadku bude používateľ potrestaný podľa závažnosti porušenia jednou z nasledovných sankcií alebo trestov resp. ich kombináciou:

         a) zablokovanie používateľského účtu na serveri.

         b) odpojenie používateľského počítača od siete po dobu 1 týždňa.

         c) odpojenie používateľského počítača od siete po dobu 1 mesiaca.

         d) trvalé odpojenie používateľa od siete vrátane straty všetkých práv používateľa.

         e) pri poškodzovaní majetku spravovaného PC klubom odrátanie určitého počtu ubytovacích bodov podľa závažnosti škody(s odvolaním na §8 ods. 3. písm. c ubytovacieho poriadku Technickej Univerzity v Košiciach )

         f) disciplinárne konanie na úrovni študentskej rady ŠD Rampová 7.

         g) disciplinárne konanie na úrovni príslušnej fakulty TU

         h) Odrátaním určitého počtu ubytovacích bodov za neopravnene pripojenie k PC sieti ktore              nebolo schválene administratorom R7

 

10. V odôvodnených prípadoch môžu administrátori zmierniť trest, alebo sankciu na podmienečnú, sankciu alebo trest odpustiť alebo s výnimkou trestov d. až g. zmeniť charakter sankcie alebo trestu po dohode s potrestaným.

 

11. Administrátori si vyhradzujú právo posudzovať porušenie prevádzkového poriadku siete individuálne avšak sankcie budú udelené až po schválení ŠR R7.

 

12. Administrátori nepreberajú zodpovednosť za škody spôsobené nefunkčnosťou siete, jej časti resp. niektorej sieťovej služby.

 

13. Administrátori si vyhradzujú právo na zmenu prevádzkového poriadku siete

 

                                                                                                          PC Klub Rampová 7

Postihy porušovania stanov PC-klubu
21.11.2011 (/SRR7)

 

 

 

V prípade porušenia niektorého z uvedených bodov prevádzkového poriadku bude používateľ potrestaný podľa závažnosti porušenia jednou z nasledovných sankcií alebo trestov resp. ich kombináciou:

a) zablokovanie používateľského účtu na serveri.

b) odpojenie používateľského počítača od siete po dobu 1 týždňa.

c) odpojenie používateľského počítača od siete po dobu 1 mesiaca.

d) trvalé odpojenie používateľa od siete vrátane straty všetkých práv používateľa.

 

e) udelenie výchovného príspevku podľa sadzobníka ŠR R7

f) disciplinárne konanie na úrovni študentskej rady ŠD Rampová 7.

g) disciplinárne konanie na úrovni príslušnej fakulty TU

Kurzový lístok:
zo dňa 2021-12-07, 1 EUR =
USUSD:1.1256
CZCZK:25.465
GBGBP:0.84933
HUHUF:365.88
PLPLN:4.5942
Štatistiky návštev:
Celkom: 1050962
Tento mesiac: 575
Tento týždeň: 257
Dnes: 70